วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดุริยางค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
เช่าสถานที่ห้องประชุม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปากช่องประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมทางวิชาการ (จำนวน ๑๕๘ ชุด) ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปากช่องประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุโครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จำำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกสำเนาเอกสาร Canon IRA4045 จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๖๘๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง