วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสาธารณะภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอปากช่อง
9  ก.ย. 2562
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างกองสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๒๘ ซอย ๓/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๓ (หลังโรงเรียนเทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดสรรโรงทอ ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง