วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างบริการทางการแพทย์การมองเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 87-5894 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 87-6530 นครราชสีา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการเรารักการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพ ป.๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนัง คสล.ป้องกันการกัดเซาะคอสะพานบริเวณสะพานขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ป.๔-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ป.๔-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง