วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเสาประตูฟุตซอล จำนวน ๒ ชุด ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อสือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างบริการทางการแพทย์การมองเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 87-5894 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 87-6530 นครราชสีา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการเรารักการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง