วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.ท.1 (อนุบาล-มัธยม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
25  ก.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย)
19  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำสื่อโปสเตอร์พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง