วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
เช่าสถานที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตฆ-๙๙๖๔ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำเอกสารประการฝึกอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการติดตั้งผ้าม่านกันแสงแดดและความร้อนห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุจราจร (สัญญาณไฟกระพริบ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน ๖ รายการ
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๑๒๘๓ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง