วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2562
จ้างเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์แบบ Smart TV จอภาพ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างทำเอกสารการอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมซรถแบ๊คโฮ หมายเลขทะเบียน ตฆ-๙๙๖๔ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถปิคอัพสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กย-๖๒ นครราชสีมา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง