วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเช่าสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมทางวิชาการ ตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ลงสระน้ำในโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยธาราบำบัด (Hydro therapy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
เช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชนหนองกะจะ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง