วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน-6237 นครราชสีมา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองปากช่อง เมืองปากช่อง PakchongCity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพัสดุ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
เช่าสถานที่ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ (ระบบอินเตอร์เน็ต) ภายในสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างทำเอกสารในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ทะเบียน ๘๘-๕๔๘๗ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (รถดั๊ม) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๓๖๓ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง