วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน นก-3824 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างทำทะเบียนจ่ายตามงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องมือวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกลำสมพุง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง