เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี/แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม  การจราจร

๑. ถนน สะพาน การคมนาคม  การจราจร

๑.๑   ถนนภายในเขตเทศบาล    มีจํานวน   ๒๓๒  สาย  ระยะทาง  ๘๘.๕๗๗  กิโลเมตร

                    -  สภาพถนน   คอนกรีต     จํานวน   ๑๘๙  สาย  ระยะทาง  ๕๗.๓๒๒  กิโลเมตร

                    ราดยาง      จํานวน     ๓๖  สาย  ระยะทาง  ๒๙.๖๖๓  กิโลเมตร

                    ลูกรัง         จํานวน         สาย  ระยะทาง    ๑.๕๙๒  กิโลเมตร

๑.๒  สะพานข้ามคลองลําตะคอง                  แห่ง

๑.๓  สะพานลอยคนข้าม                           แห่ง

๒. การระบายน้ำ

๒.๑  จํานวนราง / ท่อระบายน้ำ  ๒๓๘  แห่ง  รวมระยะทาง  ๖๔.๓๐๐  กิโลเมตร

๒.๒  ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำ  ทั้ง ๒ ด้านของถนน     

                   มีจํานวน    ๔๘  สาย                ระยะทาง  ๑๙.๕๐๐  กิโลเมตร

๒.๓  ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำด้านเดียว

                   มีจํานวน  ๑๙๐  สาย                ระยะทาง  ๔๔.๘๐๐  กิโลเมตร

๒.๔  ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายน้ำ       

                   มีจํานวน    ๗๙  สาย                ระยะทาง  ๑๙.๒๐๐  กิโลเมตร

๒.๕  ระยะเวลาเฉลี่ยที่มีน้ำท่วมขังนานที่สุด    วัน  ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม ตุลาคม

                   มีสาเหตุเกิดจากท่อและรางระบายน้ำ  รับน้ำไม่ทัน  เฉพาะช่วงเวลาฝนตกหนัก

๒.๖  เทศบาลมีการทําความสะอาดราง / ท่อระบายน้ำปีละ    ครั้ง

๓. การจัดการขนส่งมวลชน

การติดต่อกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล  กับประชาชนต่างพื้นที่  โดยส่วนใหญ่

เดินทางโดยรถยนต์เป็นหลัก  มีการเดินทางติดต่อทั้งภายในพื้นที่และต่างจังหวัดอย่างสะดวก  การเดินทางติดต่อ

ระหว่างจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

(๑)  ปากช่อง กรุงเทพฯ        ระยะทาง         ๑๗๒    กม.

(๒)  ปากช่อง ชัยภูมิ            ระยะทาง         ๑๗๐    กม.

          (๓)  ปากช่อง ขอนแก่น        ระยะทาง         ๒๖๘    กม.

          (๔)  ปากช่อง นครราชสีมา    ระยะทาง           ๘๔    กม.

          (๕)  ปากช่อง สีคิ้ว              ระยะทาง           ๔๐    กม.

          (๖)  ปากช่อง สระบุรี           ระยะทาง           ๖๕    กม.

          (๗)  ปากช่อง ชลบุรี            ระยะทาง         ๒๔๐    กม.

 

การสื่อสาร

๑.  การให้บริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สาธารณะ   มี บริษัท ทีโอที  จํากัด(มหาชน) 

เป็นผู้ให้บริการ

๒.  มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข    แห่ง  คือ  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปากช่อง   และที่ทําการ

สื่อสารโทรคมนาคมปากช่อง    แห่ง

๓.  สื่อมวลชนในพื้นที่  ได้แก่  หนังสือพิมพ์รวมพลัง   รวมถึงการบริการทางสถานีวิทยุชุมชน

 

การประปา

การให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล  มีการประปาส่วนภูมิภาค  อ.ปากช่อง   เป็นผู้ให้บริการ  

-  มีจํานวนครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา  จํานวน     ๑๑,๓๘๒      หลังคาเรือน 

-  ปริมาณกําลังการผลิตน้ำประปา                จํานวน    ๑๘,๐๐๐      ลูกบาศก์เมตร / วัน 

-  ปริมาณน้ำประปาที่ต้องการใช้                  จํานวน    ๑๑,๖๖๖      ลูกบาศก์เมตร / วัน 

-  ใช้แหล่งน้ำดิบสําหรับผลิตน้ำประปาจากคลองลําตะคอง               

การไฟฟ้า

การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล    แบ่งเป็น    ส่วน    ส่วนที่หนึ่งการให้บริการไฟฟ้าแก่

บ้านเรือน    ร้านค้า    สํานักงาน   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ

-  มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้       จํานวน   ๑๕,๒๔๙   หลังคาเรือน

ส่วนที่สองการให้บริการไฟสาธารณะเทศบาลเป็นผู้ติดตั้ง  โดยขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

-  จํานวนถนนในเขตเทศบาล  ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ    จํานวน   ๒๙๒  สาย