เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี/แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

๑.  ชุมชน    ในเขตเทศบาลเมืองปากช่องมีทังสิ้น   ๒๓  ชุมชน    ได้แก่ 

๑.๑     ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง                     ๑.๒    ชุมชนท่าเลื่อนสามัคคี

๑.๓     ชุมชนข้างโรงทอกระสอบปากช่อง        ๑.๔    ชุมชนวัดจันทึก              

๑.๖     ชุมชนหนองสาหร่าย                       ๑.๖    ชุมชนประปา                

๑.๗     ชุมชนนันทเขตต์                            ๑.๘    ชุมชนตรอกสุเหร่า           

๑.๙     ชุมชนตรอกแดง                             ๑.๑๐  ชุมชนโรงสูบ                 

๑.๑๑   ชุมชนสะพานดํา                            ๑.๑๒  ชุมชนประชานุสรณ์         

๑.๑๓   ชุมชน บ.ข.ส. เก่า                          ๑.๑๔  ชุมชนปางแก                

๑.๑๕   ชุมชนราชประชา                           ๑.๑๖  ชุมชนวัดเทพสถิต           

๑.๑๗   ชุมชนหนองกะจะ ๑                       ๑.๑๘  ชุมชนหนองกะจะ ๒        

๑.๑๙   ชุมชนมอดินแดง                            ๑.๒๐  ชุมชนคุรุสามัคคี             

๑.๒๑   ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม                   ๑.๒๒  ชุมชนเมืองปากช่อง          

๑.๒๓   ชุมชนท่ามะนาว                  

๒.  ศาสนา

- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม

- ศาสนสถานต่าง ๆ มี  ดังนี้

            ๑.  วัด              ๑๐ แห่ง  คือ

                   ๑)   วัดคีรีวันต์                        ๒)   วัดพิมพาราม

                   ๓)   วัดเทพสถิต                      ๔)   วัดสิริสัมพันธ์

                   ๕)   วัดเขากะจะ                      ๖)   วัดหนองกะจะ

                   ๗)   วัดปางแก                        ๘)   วัดหนองสาหร่าย

                   ๙)   วัดจันทึก                         ๑๐) วัดท่ามะนาว

          ๒.  มัสยิด                 แห่ง     คือ    มัสยิคยันนาตุ้ลฟิรเดาซ์

          ๓.  โบสถ์คริสต์          แห่ง                       

๓. วัฒนธรรม

          - ประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ

          ก. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่       

          ข. ประเพณีสงกรานต์                                 

            ค. ประเพณีแห่เทียนพรรษา   

            ง. ประเพณีลอยกระทง        

๔.  กีฬา  นันทนาการหรือพักผ่อน

            ๔.๑  สนามฟุตบอล     จํานวน               แห่ง

            ๔.๒  สนามบาสเก็ตบอล         จํานวน       ๑๐      แห่ง

            ๔.๓  สนามตะกร้อ                จํานวน               แห่ง

            ๔.๔  ห้องสมุดประชาชน         จํานวน               แห่ง

            ๔.๕  สระว่ายน้ํา                   จํานวน               แห่ง

            ๔.๖  สวนสาธารณะ     จํานวน               แห่ง

            ๔.๗  สนามเด็กเล่น                จํานวน               แห่ง -๙-

๕.  สาธารณสุข

๕.๑  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่

          สังกัดท้องถิ่น     จํานวน      -     แห่ง     เตียงคนไข้จํานวน      -     เตียง

          สังกัดเอกชน      จํานวน      -     แห่ง     เตียงคนไข้จํานวน      -     เตียง 

          สังกัดรัฐบาล      จํานวน          แห่ง     เตียงคนไข้จํานวน    ๑๖๐  เตียง

๕.๒  ศูนย์บริการสาธารณสุข            จํานวน                   แห่ง

๕.๓  สถานพยาบาลเอกชน              จํานวน                   แห่ง

๕.๔  คลินิกเอกชน                        จํานวน        ๑๒         แห่ง

๖.  ด้านการศึกษา

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง  มีโรงเรียนทั้งหมด  ๒๑  แห่ง  ประกอบด้วยโรงเรียน

ดังต่อไปนี้

๖.๑  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จํานวน    แห่ง  ดังนี้

           ๑)  เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่   โรงเรียนเทศบาล ๑  (บ้านหนองสาหร่าย)   

๒)  เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาล ๒  บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์)

๖.๒  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน    แห่ง  

           ประกอบด้วยโรงเรียนในระดับต่างๆ ดังนี้

ก.  โรงเรียนระดับประถมศึกษา    จํานวน    แห่ง  ได้แก่     ๑)  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

ข.  โรงเรียนระดับมัธยม  จํานวน    แห่งได้แก่

          ๑)  โรงเรียนปากช่อง                      ๒)  โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)

          ๓)  โรงเรียนบ้านปางแก                   ๔)  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี

          ๕)  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๖.๓  โรงเรียนเอกชน  จํานวน  ๑๓  แห่ง  ประกอบด้วยโรงเรียนในระดับต่างๆ ดังนี้

ก.  โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนย์เด็กเล็ก  จํานวน    แห่ง  ได้แก่

                   ๑)  โรงเรียนสายสัมพันธ์            ๒)  โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

                   ๓)  โรงเรียนกีรติศึกษา

            ข.  โรงเรียนระดับประถม  จํานวน    แห่ง  ได้แก่

                   ๑)  โรงเรียนสกุลศึกษา              ๒)  โรงเรียนวัฒนวิทยา

                             ค.  โรงเรียนระดับมัธยม  จํานวน    แห่ง  ได้แก่

๑)  โรงเรียนเรืองศรีวิทยา           ๒)  โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา

๓)  โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา        ๔)  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

๕)  โรงเรียนประชานุสรณ์           ๖)  โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

ง.  โรงเรียนระดับวิทยาลัย  จํานวน    แห่ง  ได้แก่

                                      ๑)  โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี       ๒)  โรงเรียนพณิชยการปากช่อง

๖.๔  ศูนย์เยาวชน   ในสังกัดกองการศึกษา จํานวน ๑ แห่ง

                              ๑)  ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง

๗.   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗.๑   รถยนต์ดับเพลิง  จํานวน      คัน

๗.๒   รถยนต์ตรวจการณ์   จํานวน     คัน

๗.๓   รถบรรทุกน้ํา  จํานวน     คัน

๗.๔   เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน      เครื่อง

๗.๕   รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า  จํานวน      คัน

๗.๖   อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  จํานวน     ๕๐  คน

-  เป็นพนักงานเทศบาล          จํานวน       คน

-  เป็นลูกจ้างประจํา              จํานวน   ๑๕  คน

-  เป็นลูกจ้างชั่วคราว             จํานวน   ๒๖  คน

๗.๗   อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.)  จํานวน   ๕๐๒  คน

๗.๘   ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่  จํานวน   ๑๑  ครั้ง

๗.๙   ความเสียหายในรอบปีที่เกิดขึ้น  จํานวน   ๑๑  ครั้ง

๗.๑๐ ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม     จํานวน       ครั้ง

๗.๑๑ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น  จํานวน   ,๐๗๖,๑๐๐ บาท

๗.๑๒ ในปีงบประมาณปัจจุบันตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น   จํานวน   ,๕๑๓,๗๖๐ บาท

๗.๑๓ วิทยุสื่อสาร        มีจํานวนทั้งสิ้น    ๒๕  เครื่อง

                              -  ชนิดติดตั้งสํานักงาน      จํานวน         เครื่อง

                              -  ชนิดติดรถยนต์ดับเพลิง  จํานวน         เครื่อง

                              -  ชนิดมือถือ                 จํานวน     ๑๓  เครื่อง