เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี/แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ลักษณะเศรษฐกิจ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพค้าขายและ

รับราชการเป็นหลัก  การเกษตรกรรมเป็นเพียงการเลี้ยงชีพ  หรือภายในครอบครัวเท่านั้น

การพาณิชยกรรมและการบริการ

๑. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก. สถานีบริการน้ำมัน        แห่ง

-  หจก.วิทยชัยปิโตเลียม                  -   ปั๊ม  ต.บริการ

-  บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย           -   หจก. ปากช่องสันติสุข

-  บริษัทเอสโซ่ประเทศไทย               -   ปั๊ม บอม  ส. บริการ

-  ปั๊ม ป.ต.ท.                               -   ปั๊มแก๊ส LPG เฉลิมชัย

ข. ตลาดสด                      แห่ง

-  ตลาดสดมิตรภาพ                        -   ตลาดแขก

-  ตลาดสดเทศบาล                         -   ตลาดกังวาฬ

ค. ร้านค้าทั่วไป

๒. สถานประกอบการเทศพาณิชย์           

    ก. สถานธนานุบาล       แห่ง     คือ   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง

    ข. โรงฆ่าสัตว์            ๑ แห่ง     คือ   โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปากช่อง

๓. สถานประกอบการด้านบริการ

ก. โรงแรม                       แห่ง

- โรงแรมภูเบศ                              -   โรงแรมริมธารอินน์    

-  โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค            -   โรงแรมนิววันชัย     

-  โรงแรมภูพญา                            -   โรงแรมปากช่อง

ข. ธนาคาร                ๑๑    แห่ง

-  ธ. กรุงเทพ จํากัด        -   ธ. กรุงศรีอยุธยา จํากัด    -   ธ. นครหลวงไทย จํากัด

-  ธ. กสิกรไทย จํากัด      -   ธ. ทหารไทย  จํากัด       -   ธ. กรุงไทย  จํากัด

-  ธ. ไทยพาณิชย์ จํากัด    -   ธ. ธนชาต  จํากัด           

-  ธ. ธ.ก.ส. จํากัด           -   ธ. ออมสิน                              

-  ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (SME  BANK)

ค. โรงภาพยนตร์             แห่ง    คือ   โรงภาพยนตร์เฉลิม ป.

ง.  สถานที่จําหน่ายอาหาร  ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  ๓๖๕  แห่ง

จ. สถานบริการโรงรับจํานํา    แห่ง  คือ  โรงรับจํานําปากช่อง  และโรงรับจํานําเคเค

การคลัง

          ๑.  รายรับ  รวมทั้งสิ้น     ๒๗๔,๗๙๓,๙๑๔.๗๘  บาท     แยกเป็น

๑)  ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง  รวมทั้งสิ้น  ๑๑,๐๓๕,๒๙๖.๔๑  บาท

          -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ,๒๒๘,๔๑๐.๐๐  บาท

          -  ภาษีบํารุงท้องที่  ๓๕๖,๓๖๒.๔๑  บาท

          -  ภาษีป้าย  ,๑๘๔,๑๘๒.๐๐  บาท

            -  อากรการฆ่าสัตว์  ๒๖๖,๓๔๒.๐๐  บาท

          ๒)  ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งสรรให้  รวมทั้งสิ้น  ๘๙,๓๒๗,๒๗๕.๕๔  บาท

          -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ๗๐,๑๐๑,๒๔๓.๔๙  บาท

          -  ภาษีสุรา  ,๑๘๑,๗๗๘.๗๘  บาท

           -  ภาษีสรรพสามิต  ๑๔,๐๔๔,๒๕๓.๒๗  บาท

          ๓)  รายได้หมวดอื่น  รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๒๕๕,๒๕๗.๑๓  บาท

          -  ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตและค่าปรับ  ,๕๗๔,๕๙๗.๑๐  บาท

          -  รายได้จากทรัพย์สิน  ,๓๔๙,๕๑๗.๙๐  บาท

          -  รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  ,๗๗๔,๐๘๓.๘๘  บาท

          -  รายได้เบ็ดเตล็ด รวม  ,๕๕๗,๐๕๘.๒๕  บาท

          ๔)  รายได้หมวดเงินอุดหนุน  รวมทั้งสิ้น  ๑๔๗,๔๘๓,๓๐๘.๕๕  บาท

           -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๑๐๓,๐๔๒,๓๑๘.๓๕  บาท

          -  อื่นๆ  ๔๔,๔๔๐,๙๙๐.๐๐   บาท

          ๕)  รายได้อื่น  รวมทั้งสิ้น  ,๙๑๘,๖๙๓.๔๗  บาท

          -  เงินจ่ายขาดจากการสะสม  ,๙๑๘,๖๙๓.๔๗  บาท

          ๒.  เงินสะสม  รวมทั้งสิ้น  ๓๑,๗๐๑,๕๘๒.๐๐  บาท

          -  เงินสะสมเก็บรักษาไว้เอง  ๓๑,๗๐๑,๕๘๒.๐๐  บาท

๓.  รายจ่าย  รวมทั้งสิ้น  ๒๖๖,๒๖๐,๕๕๑.๔๒  บาท

          -  งบกลาง  ๒๐,๔๓๔,๗๗๐.๖๙  บาท

          -  รายจ่ายประจําปี  ๑๐๕,๑๗๙,๒๕๑.๐๒  บาท

          -  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ๑๔๐,๖๔๖,๕๔๙.๗๑  บาท

           ๔.  รายจ่ายบางประเภท  

          -  เพื่อการศึกษา  ๓๕,๒๑๓,๒๓๖.๖๐  บาท

          -  เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย  ๔๑๗,๑๑๘,.๘๑  บาท

          -  เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ,๔๑๕,๗๑๙.๗๒  บาท

          -  เพื่อการบํารุงทางบก  ๒๑.๐๗๙,๕๖๐.๙๗  บาท

          -  เพื่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ๑๔,๓๙๐,๓๔๘.๒๒  บาท

          -  เพื่อการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน  ๑๓,๖๐๖,๑๔๘.๕๒  บาท

          -  เพื่อการส่งเสริมการกีฬา  ๙๙๘,๖๒๙.๐๐  บาท

           -  เพื่อการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  ,๑๙๔,๒๔๗.๕๐  บาท