เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี/แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองปากช่อง

           เทศบาลเมืองปากช่อง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เดิมเป็นสุขาภิบาลปากช่อง  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  เทศบาลตําบลปากช่อง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก  เทศบาลตําบลปากช่อง  เป็นเทศบาลเมืองปากช่องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของตําบลปากช่องและตําบลหนองสาหร่ายบางส่วน  โดยมี อาณาเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  ๑๕.๒๕  ตารางกิโลเมตรเทศบาลเมืองปากช่องมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ ๓๖,๔๖๗ คน(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) เป็นชาย ๑๗,๔๗๗ คน และเป็นหญิง ๑๘,๙๙๐ คน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้

                        ทิศเหนือ  ติดกับ  หมู่บ้านหนองตาแก้ว

                        ทิศใต้   ติดกับ  ตําบลหนองน้ำแดง

                        ทิศตะวันออก  ติดกับ  ลําตะคองและหมู่บ้านประดู่บาก

                        ทิศตะวันตก  ติดกับ  เขตป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านน้ำตกหลังเหว

ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ริมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ด้านเหนือห่างจากศูนย์กลาง  ทางแยกโรงเรียนบ้านหนองกะจะ  ฟากตะวันตก  ระยะ ๒๕๐ เมตร  เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านเหนือ ไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนไปชัยบาดาล ถึงหลักเขตที่  ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปชัยบาดาลฟากเหนือ ห่างจากศูนย์กลางทางแยกโรงเรียนบ้านหนองกะจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๒๐๐  เมตร

            จากหลักเขตที่    เป็นเส้นขนานกับทางสาธารณะไปบ้านหนองกะจะ  ถึงหลักเขตที่ ๓  ซึ่งตั้งอยู่

ด้านทิศเหนือของทางสาธารณะไปบ้านหนองกะจะ ห่างจากด้านตะวันออกของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

            จากหลักเขตที่    เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรง กม. ๑๘๒.๓๘๐ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

            จากหลักเขตที่  ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก ตรง กม. ๑๘๒.๓๘๐จากหลักเขตที่    เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนปากช่อง- นครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๖  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอน ปากช่องนคราชสีมา ฟากตะวันตก ตรง กม. ๑๗๔.๖๐๐  ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ  ๘๐๐ เมตร

            จากหลักเขตที่    เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนปากช่อง- นครราชสีมา

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนปากช่องนครราชสีมา ตรง กม.๑๗๔.๖๐๐ถึงหลักเขตที่  ๗ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒  ตอนปากช่อง- นครราชสีมาฟากตะวันออก ตรง กม. ๑๗๔.๖๐๐ จัดตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ ๑,๑๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๗  เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒

ตอนปากช่องนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๕ ตอนแยก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒- บ้านหนองตากู  ถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง

จังหวัดหมายเลข ๒๒๓๕ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๒- บ้านหนองตากู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ระยะ ๑,๑๐๐  เมตร

            จากหลักเขตที่    เป็นเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่    ซึ่งตั้งอยู่

ริมคลองลําตะคอง  ฝั่งตะวันออก

            จากหลักเขตที่    เลียบริมคลองลําตะคอง ฝั่งตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ถึงหลักเขตที่  ๑๐  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเล็กฝั่งใต้  ตรงที่บรรจบกับซอยธนากร

            จากหลักเขตที่  ๑๐  เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี- ปากช่อง

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่   ๑๑  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒

ตอนสระบุรี- ปากช่องฟากตะวันออก ตรง กม. ๑๖๕.๒๐๐ ระยะ ๔๘๐ เมตร

ด้านใต้   จากหลักเขตที่   ๑๑  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี-ปากช่อง  ตรงกม.๑๖๕.๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนสระบุรี-ปากช่อง  ถึงหลักเขตที่ ๑๒  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนสระบุรีฟากตะวันตก  ตรง กม. ๑๖๕.๒๐๐ ระยะ ๕๐๐ เมตร

ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนสระบุรี-ปากช่อง ด้านตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ข้ามคลองเล็กทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายตะวันตกเฉียงเหนือ  ตรง กม. ๑๗๖.๔๕๐ติดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านใต้

            จากหลักเขตที่  ๑๓ เลียบตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ด้านใต้ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่