เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/ 2563


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/ 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รายงานการเงินและการบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบล การเสนอผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรมการกองทุนฯ การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ แผนงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 และการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื่อพื้นที่ พ.ศ.2561