เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครั้งที่ 1)


               วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นกิจกรรม "สร้างชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้มาเผยแพร่่ถ่ายทอดให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด เข้าใจการปรับสภาพการดำรงชีวิต เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง และประชาชนในชุมชน ตามกรอบแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561